7.04.2020 Poland

Eurogrants – assessing the costs of application to the EU Programs

IDN has been assigned by the Polish Agency of Enterprise Development to verify the costs and its categories covered by SMEs in the process of developing proposals within one of the EU programs ( COSME, H2020, Creative Europe, LIFE). For the purposes of the expertise, we would like to invite the beneficiaries who have undertaken the effort of prepare a proposal and applied to one of the mentioned funding schemes as well as consulting companies supporting the process.

As the survey is targeting Polish entities, below you will find the extended invitation to carried survey.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła działania mające na celu ułatwienie udziału polskim przedsiębiorcom w wymagających programach europejskich.  W ramach poddziałania 2.3.6 PO IR uruchomiono instrument, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na przygotowanie projektu, planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską (COSME, LIFE, Creative Europe, Horyzont2020).

Przygotowanie projektu może obejmować działania: obejmujące organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym poszukiwanie partnerów tego projektu; polegające na przygotowaniu wniosku/aplikacji do Programu UE, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu; związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji oraz podejmowane w związku z prezentacją wniosku/aplikacji przed komisją oceny powołaną przez organizatora konkursu.

W chwili obecnej podejmowane są działania, mające na celu uaktualnienie metodologii i założeń, związanych z wysokością wydatków, ponoszonych przez potencjalnych beneficjentów na opracowanie wniosku aplikacyjnego.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o udział w anonimowym badaniu ankietowym Link do ankiety, którego celem jest oszacowanie wydatków i ich kategorii, ponoszonych przez przedsiębiorstwa, a niezbędnych w procesie aplikacyjnym m.in. związanych z usługami doradczymi, podróżami i wizytami partnerskimi, przygotowaniem dokumentacji technicznej.

Udział w badaniu przyczyni się do weryfikacji założonych pułapów kosztowych i kategorii wydatków, co z kolei sprawi, że zarówno przedsiębiorcy, jak firmy doradcze będą mogły skorzystać z instrumentu finansowego lepiej dopasowanego do potrzeb i realnych nakładów. Dziękujemy za poświęcony czas.